Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

   

Muslimposten21

dialog

TryggMuslim

   

Posted av i Pressemeldinger
Ramadan og Id-ul-fitr i 2016

Ramadan starter mandag 6/6 og Id-ul-fitr blir onsdag 6/7, inshaAllah

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har i et nylig møte gjennomgått all relevant informasjon og konkludert med at Ramadan 1437H i Norge starter mandag 6/6, inshaAllah. Beslutningen er basert på at Hijrikalendermetodens kriterier for start av ny måned er oppfylt og at startdato støttes av andre annonseringer.

Komiteen har også besluttet at Ramadan måned vil ha 30 dager, da kriteriene for start av ny måned ikke vil være oppfylt etter fullføring av 29 dager av Ramadan. Dermed vil første Shawwal og Id-ul-fitr falle på onsdag 6/7, inshaAllah.

IRN gratulerer alle muslimer med den kommende fastemåneden og oppfordrer til å benytte den til å perfeksjonere ens tilbedelse og mellommenneskelige handlinger. Videre ber vi Allah (swt) om å gjøre denne velsignede måneden til en fredfull tid for oss alle.

 

           BAKGRUNNSINFORMASJON FOR BESLUTNING

         AV START AV RAMADAN OG SHAWWAL 1437H

Hijrikalenderavtalens metode:

1.       I Norge følges fiqh-prinsippet ittihad-ul-matale’, hvor hele verden regnes som en horisont. Vi bruker Shaukat-kriteriet for å beregne månens synlighet (www.moonsighting.com). Hvis månen er lett synlig med det blotte øyet innenfor den internasjonale datolinje, er første kriteriet for start av ny måned oppfylt.

2.       I Norge begynner vi ikke en måned i den islamske kalender før minst ett muslimsk land har erklært start av ny måned.

3.       Det er adgang til unntak fra hovedmetoden (red.: vurdere utsettelse start av månedstart) når de astronomiske data tilsier at det er overveiende sannsynlig at det ikke vil foreligge bekreftede observasjoner til tross for at kriterium nr 1 er oppfylt.

 

Relevant informasjon for start av Ramadan:

  • Nymånen for Ramadan vil fødes søndag 5/6 02:59 UT (04:59 norsk tid), på 29. Sha’ban. Denne dagen er nymånen lett synlig med det blotte øyet i vestlige deler av Sør-Amerika, mulig å observere med det blotte øye i hele Sør-Amerika og sørlige deler av Nord-Amerika, og med optiske hjelpemidler i store deler av Afrika (http://moonsighting.com/1437rmd.html). Hijrikalenderens første kriterium er dermed oppfylt.
  • Tyrkia og andre land som følger deres kalender vil starte Ramadan mandag 6/6, slik at Hijrikalenderens andre kriterium også er oppfylt for start denne dagen. Videre har Det Europeiske Fatwarådet også annonsert start av Ramadan samme dag.
  • Siden Hijrikalenderens hovedkriterier begge er oppfylt for start av Ramadan mandag 6/6, og denne startdatoen støttes av andre annonseringer, starter Ramadan 1437H mandag 6/6, inshaAllah.

 

Relevant informasjon for start av Shawwal:

  • Nymånen for Shawwal vil fødes mandag 4/7 11:01 UT (13:01 norsk tid), på 29. Ramadan. Denne dagen er ikke nymånen synlig med det blotte øye noe sted innenfor den internasjonale datolinje (http://moonsighting.com/1437shw.html).
  • Siden første kriterium i hijrikalenderavtalens metode ikke er oppfylt kvelden etter 29. Ramadan, må vi fullføre 30 dager av måneden, slik at Shawwal 1437H starter onsdag 6/7, inshaAllah.

 

 

 

 

 

Tagged in: Faste ID Ramadan
Visninger: 550
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
NRK gikk fem på

NRK gikk fem på

NRK Østlandsendingen har laget to reportasjer om IRNs halalsertifiseringsordning den 06.05.2016.

Millioninntekt på halalmat

Føler seg presset til å kjøpe halalsertifikat


IRN var kontaktet av NRK i april med noen spørsmål og generalsekretæren i IRN, Mehtab Afsar, ble intervjuet. NRKs reportasjer gir misvisende bilde av forholdene relatert tilIRNs halalsertifiseringsordning. Til tross for gjentatte samtaler med detaljert informasjon gitt til NRK, gikk NRK likevel fem på. Siden NRK ikke behersket å gi et riktig bilde av saken, ser vi det nødvendig å gi utfyllende informasjon om forhold disse reportasjene berører.

Hva går Islamsk Råd Norges halalsertifisering ut på?

Islamsk Råd Norges (IRNs) halalsertifisering er en sertifiseringsordning som ble opprettet etter stor etterspørsel fra medlemsorganisasjoners medlemmer. Ordningen ble omstrukturert og intensivert i 2011. Dette arbeidet ble igangsatt som resultat av manglende offentlig regulering og oppfølging på villedende markedsføring av "halal" produkter.

I likhet med mange andre sertifiseringsordninger er IRNs halalsertifisering en frivillig ordning. Halalsertifiseringen er basert på et normativt dokument. Sertifiseringen innebærer en tredjeparts revisjon. Denne revisjonen blir utført av IRN, som forsikrer at en sertifisert bedrift har utviklet og implementert et styringssystem som er i samsvar med betingelsene for halalsertifisering.

Ordet halal (tillatt) i seg selv er ikke begrenset til mat, men er en betegnelse på hvorvidt det som identifiseres og utøves som tillat er i henhold til islamsk lære utledet av islams to hovedkilder, Koranen og profetens ord og handlinger. Derfor er ordet halal religiøst betinget og skal brukes deretter. Det å spise halal er en del av religionsutøvelsen for muslimer.

IRNs halalsertifiseringsordningenskal bidra til å bygge opp et norsk halalmarked som forbrukere kan ha tillitt til. Dette vil resultere i innovasjon, etablering av nye markedsmuligheter, både nasjonalt og internasjonalt, etablering av arbeidsplasser, samt økt tilgjengelighet og utvalg av halalmat slik at forbrukerne kan ha valgmulighet.

En viktig side ved halalsertifiseringsordningen er at den fremmer lovlige virksomheter som motvekt til den skyggeøkonomien som deler av halalmarkedet er gjenstand for i dag.

Det er viktig at halalmat kvalitetssikres og blir tydelig merket, til fordel for forbrukerne.

Det kan også nevnes at flere norske bedrifter eksporterer sine produkter til andre land med IRNs sertifiseringsordning. Sertifiseringen gir disse bedriftene tilgang til et stort og voksende internasjonalt marked for halalprodukter.

Er det kun IRN-godkjente produkter som er halal?

IRN sier ikke at kun det som er halalsertifisert av IRN er halal. Det vi sier er at IRN ikke kan gå god for omet produkt er halal uten å ha sertifisert det iht. IRNs sertifiseringsordning eller godkjenning av halal status for produktet etter en verifikasjon.

Ved halalsertifiseringsordning jobber IRN for å ivareta forbrukernes interesser. Dette gjøres i henhold til et normativt dokument som er utarbeidet i regi av imamkomiteen i IRN. Det normative dokumentet angir krav til bruk av ordet halal slikt at de som ønsker å omsette halalmat i Norge gjør dette i henhold til islamsk matregler og i samsvar med norsk lov. De som oppfyller krav satt i det normative dokumentet får en halalsertifisering fra IRN.

I følge islamsk lære skal ordet halal være betinget med kvalitet og lovlighet. Det er imidlertid mange virksomheter, spesielt innenfor restaurant/gatekjøkken og butikker, som omsetter varer med manglende sporing og meget tvilsom halal stauts på kjøttvarer. Ettersom det ikke er noen sporbarhet på disse varene utsettes forbrukeren for helserisiko. Dette strider med en annen viktig regel i islamske matregler som på arabisk kjennetegnes som "tayyib" og som ivaretar føringer for renslighet og helse.

Hvordan finansieres halalsertifiseringsordningen?

IRNs halalsertifiseringsordning har ca. 15 års historikk og ettersom ethvert styre- og komiteverv i IRN er basert på frivillig innsats har aktivitet rundt halalsertifisering vært varierende.

I 2011 var aktivitet knyttet til halalsertifisering nesten fraværende samtidig som det var stor etterspørsel fra forbrukere i Norge. Ved omstrukturering i 2011 ble det satt som målsetting at halalsertifiseringsarbeidet skal over tid profesjonaliseres med fulltidsansatte, slik at det blir kontinuitet og kvalitet i arbeidet.

I perioden 2011 til april 2014 ble halalsertifiseringsarbeid gjort med kun frivillige ressurspersoner som gjorde dette frivillige arbeidet i tillegg til sine jobber utenfor IRN. Enhver inntekt i denne perioden ble spart opp for å bygge opp en buffer for å sikre kontinuitet i sertifiseringsarbeidet.

I april 2014 ble det ansatt en prosjektkoordinator for halalmatarbeidet. Vedkommende jobbet frem til april 2015. En prosjektleder på fulltidsstilling ble ansatt i januar 2015. I januar 2016 ble halalsertifiseringsarbeidet styrket med ytterligere et årsverk. I motsetning til tidligere, støtter de frivillige nå kun med “back-office” relaterte oppgaver.   

Halalsertifiseringsordningen finansieres gjennom en sertifiseringsavgift på 1 kr/kg kjøtt solgt i første ledd. Denne kostnaden blir lagt på prisen og på denne måten finansierer forbrukeren selv for tjenesten de etterlyser.

Sertifiseringsavgiften på halalkjøtt solgt i første ledd muliggjør sertifisering av videreforedlingsbedrifter, butikker og restauranter/gatekjøkken, som bruker halalsertifisert kjøtt i sin produksjon, med kun 5.000 kr i årlig administrasjonsavgift.

En sertifiseringsprosess er ganske omfattende og kan ta fra noen uker opptil 1 år. I tillegg kommer det en god del kostnader for revisjoner, oppfølging, undersøkelser av halal status på nye varer o.l. som også blir dekket av IRN.

Offentlige institusjoner som f.eks. sykehus og produkter til bruk ved nødhjelp/veldedighet sertifiseres kostnadsfritt.

Inntekter fra halalsertifisering går i sin helhet kun til halalsertifiseringsrelatert arbeid og prosjektregskapsføres. IRN har sikret åpenhet og ryddighet når det gjelder bruk av disse inntekter og regnskapsføring.

Ingen tar noen slags utbytte fra IRN og evt. overskudd forblir i organisasjonen og vil bli brukt på å videreutvikle arbeidet med halalmat, til fordel for forbrukerne.

Hva skjer ved mislighold av sertifiseringsavtalen?

En sertifiseringsordning må ha mekanismer for å håndtere avvik og brudd på sertifiseringsvilkår. Ved bevisste brudd på sertifiseringsavtalen kan IRN trekke tilbake halalsertifiseringen. I tillegg har IRN rett til å bøtelegge bedriften for å ha påført omdømmeskade tilsvarende 10% av siste seks måneders omsetning, alternativt for perioden bedriften har vært kjent med avviket men ikke har valgt å rette opp i dette. Det kan nevnes at det hittil ikke har vært nødvendig å bruke dette virkemiddelet.

Innkjøpsdirektøren i NHO Reiseliv, Morten Karlsen, har i NRK reportasjen sagt at "dette kan vi ikke si er innenfor norsk regelverk" uten å fortelle hvilket regelverk han sikter til. Vi forventer at NHO Reiseliv legger frem konkrete henvisninger til hvilket regelverk IRN har forbrutt seg mot. En sertifiseringsavtale er en frivillig kontrakt mellom to parter. Hvis noen elementer i denne kontrakten strider mot norsk lov, vil IRN selvfølgelig endre på kontraktene til å være i tråd med gjeldende lovgivning.

IRNs rolle i sertifiseringen?

Det er tydelig at innkjøpsdirektøren i NHO Reiseliv, Morten Karlsen, ikke har nok informasjon om hvordan IRNs sertifiseringsordning fungerer når han mener at IRN har en dobbeltrolle og at det er problematisk at de både sertifiserer og kontrollerer. Sertifiseringen gjøres av halalkomiteen i IRN iht. normativt dokument som er utarbeidet i regi av imamkomiteen. Når en bedrift er sertifisert, har sertifiseringsorganet ansvaret for å sikre at sertifiseringsbetingelser blir oppfylt. Dette gjøres ved løpende oppfølging og jevnlige revisjoner. Det er normal praksis relatert til slike frivillige sertifiseringsordninger.  

Hvordan håndteres misbruk av IRNs halalsertifikat og halallogo?

Islamsk Råd Norge får stadig inn tips fra forbrukere om virksomheter, og da spesielt butikker og restauranter/gatekjøkken, markedsfører seg som IRN-sertifiserte ved enten å vise til IRN- halalsertifikat for produkt de har mottatt fra sin leverandør eller ved å “pynte” butikken sin med etiketter fra IRNs halalsertifiserte virksomheter som også har IRNs halallogo. I den anledning har noen butikker/gatekjøkken i Oslo blitt kontaktet og bedt om å ikke bruke IRNs halallogo uten å ha en sertifisering på plass.

Presser IRN forretningene?

Halalsertifisering er en frivillig ordning og ingen blir på noen måte presset til å bli sertifisert. De som ønsker å bli sertifisert søker på eget initiativ. Bedrifter søker sertifisering fordi de ser fordeler mhp. markedstilgang hos en bestemt forbrukergruppe.

Det er ikke IRNs praksis å sende ut "kunder" til forskjellige virksomheter for å kreve at de må søke halalsertifisering. Det er forbrukerne som selv etterlyser IRN-sertifiserte produkter, noe som betyr at de har tillitt til IRN-sertifisering fremfor bedrifter som setter opp halalmerking uten noen form for pålitelig dokumentasjon om varenes halal status.
                                                                               -----

Visninger: 3106
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger
Konferanse om ekstremisme

Islamsk Råd Norge, Praktisk teologisk seminar (UIO) og PMV-flerkulturelt senter (Kirkens Bymisjon) inviterer til en heldagskonferanse om ekstremisme  

Tid: 28. April 2016 fra 0900 – 15:30  

Sted: Henry Dunantsalen, Røde Kors (Hausmannsgt. 7, Oslo)

På denne konferansen ønsker vi å få fram ekstremismens kompleksitet og den uheldige polariseringen vi ser mellom ulike grupperinger i Norge i dag. Hvordan står vi egentlig sammen i  møte med de nye utfordringene vi står ovenfor?   

Program:

Med vennlig hilsen,

Praktisk teologisk seminar (UIO), Islamsk Råd Norge (IRN)og PMV- flerkulturelt senter (SKBO)

Konferansen er finansiert av kulturdepartementet

 

Visninger: 582
Gi din vurdering av dette innlegget:
0
Halalsertifisering av Sazan Grill og Pizza

Vi gratulerer Sazan Grill og Pizza AS med valget om å fortsette samarbeidet med Islamsk Råd Norge (IRN) om halalsertifisering og vi kan meddele at restauranten Sazan Grill og Pizza er igjen halalsertifisert av IRN.
 
Sertifiseringsavtalen ble signert tirsdag den 29. mars 2016 av daglig leder Salah Hassan Hama Saleh og Ghulam Abbas, styreleder i IRN. Halalsertifiseringsavtalen forplikter denne bedriften til kun å servere halal matvarer fra sin restaurant i Calmeyers gata 8, 0183 Oslo. Denne avtalen sikrer at forbrukeren kan være trygg på at samtlige matretter og tilbehør som vil bli servert i fra denne restauranten, som kjøtt, sauser, brød, dessert, krydder, meieriprodukter etc. har blitt kontrollert for halal opprinnelse med hensyn på næringsmidler, tilsetningsstoffer, e-nummer og ingredienser. 
 
IRN har foretatt revisjon av restauranten den 21. mars 2016 og restauranten ble godkjent for signering av sertifiseringsavtalen.

Visninger: 616
Gi din vurdering av dette innlegget:
Halalsertifisering av Kebabish Original

Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at det er inngått en halalsertifiseringsavtale mellom IRN og Kebabish Original Oslo AS (org.nr. 81597782) for bedriftens restaurant Kebabish Original i Breigata 12, 0187 Oslo. Kebabish Original er en franchise-konsept fra England som har spesialisert seg på grillmat laget etter Midtøstens tradisjoner og tradisjonelle pakistanske matretter.

 

Sertifiseringsavtalen ble signert 26. feb. 2016. Halalsertifiseringsavtalen forplikter bedriften til kun å servere halal matprodukter fra restauranten i Breigata 12, 0187 Oslo. Med denne avtalen kan forbrukeren være trygg på at samtlige matretter og tilbehør som blir servert fra denne restauranten, som kjøtt, sauser, brød, dessert, krydder, meieriprodukter etc., har halal status.

Sertifiseringsprosess

Helt siden de nye eierne tok over restauranten, har de hatt ønske om få restauranten halalsertifisert. I den forbindelse ble IRN kontaktet for informasjon om sertifiserings-prosessen. Dette ble raskt fulgt opp med søknad om halalsertifisering 1. des. 2015. Siden har det pågått arbeid for å sikre halal status og sporbarhet på samtlige produkter som blir servert i restauranten. IRN har forsikret seg om alle matprodukter i restauranten er halal. Bedriften har forpliktet seg til kun å bruke IRN-godkjente råvarer, inkludert kjøtt.

I sertifiseringsprosessen er det blitt utarbeidet en halalplan i henhold til de krav som er nedfelt i IRNs halalstandard. Halaplanen har blitt integrert inn i restaurantens kvalitetsrutiner (IK Mat). De ansatte og eierne har fått opplæring i implementering av halalplanen. Det vil bli gjort tilgjengelig en “Halalperm” for gjestene. Denne vil inneholde oversikt over godkjent meny, ingrediensliste og godkjente leverandører av kjøtt.

Før signering av sertifiseringsavtalen kreves det en godkjent revisjon av restauranten. Denne ble gjennomført 12. februar 2016 og halalsertifikat ble utstedt 26 feb. 2016. 

Visninger: 586
Gi din vurdering av dette innlegget: