Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Artikler

IRNs syn på forslag om niqabforbud

Det er nylig fremmet forslag om forbud mot bruk av niqab ved videregående skoler. Islamsk Råd Norge (IRN) er av den oppfatning at et forbud er både prinsipielt problematisk og lite hensiktsmessig. Vi mener at dette primært er et spørsmål om individets rett og frihet til å utøve sin religion, som man bør være ytterst forsiktig med å begrense. I denne saken kan vi ikke se at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å overstyre individets valgfrihet. Politikerne anmodes derfor på det sterkeste om å unngå å gjøre vedtak som både er av begrenset praktisk nytte, og som kan føre til øket misnøye blant deler av den muslimske befolkning som allerede føler seg og sin religion angrepet.