Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Formål

Bilde07

  • Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.

  • Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemorgani-sasjonenes rettigheter og interesser.

  • Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier.