irn logo

Pressemelding

Utmelding fra IRN
 

Islamsk Råd Norge er en paraplyorganisasjon med 42 medlemsorganisasjoner. Vi meddeler at av de 42 medlemmene har følgende moskeer og organisasjoner meldt seg ut av IRN:

  • Albansk Islamsk Kultursenter i Norge
  • Den Islamske Informasjonsforeningen (Det er ikke en moske, og antall medlemmer er ukjent. Det er ingen ansatt og organisasjonen frontes av dagliglederen)
  • Det Islamske felleskap Bosnia-Herzegovina i Norge
  • Det Islamske Forbundet
Vi har også mottatt utmelding fra Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge som ikke er medlem av IRN.
Bakgrunn
Det ble i juni 2016 etter interne uenigheter nedsatt et arbeidsutvalg (AU) av rådet i IRN som skulle granske årsaker til uenigheten internt i IRN. En kort tid etter at AU ble nedsatt , viste de som har utmeldt seg, misnøye mot AU og krevde en ekstern granskning som kostet IRN flere hundretusen kroner.

I ekstraordinært årsmøte 15. oktober 2016 var det konsensus om at utfallet av den eksterne granskningsrapporten skulle samtlige medlemmer i IRN akseptere og videre jobbe sammen i organisasjonen. Denne eksterne granskningsrapporten ble lagt frem for samtlige medlemmer i IRN på årsmøte den 26.mars 2017. 

Umiddelbart etter at granskningsrapporten ble fremlagt aksepterte de den men gikk denne gangen ut i media og kritiserte ansettelsen av den nyansatte administrasjonskonsulenten fordi hun bærer nikab. Etter kritikk fra sine medlemmer skrev de en pressemelding der de tydeliggjorde at de ikke var mot nikab allikevel.

Istedenfor la de igjen frem ultimatum om å si opp generalsekretær og truet med å trekke seg dersom deres krav ikke ble innfridd. Det ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere. 

Intern dialog

Det sittende styret har brukt mye tid på intern dialog for å unngå utmeldinger fra IRN. Det ble nedsatt en komite bestående av leder, nestleder, dialogansvarlig og informasjonsansvarlig som har hatt utallige møter med medlemmene. Det ble på eget initiativ startet intern dialog fra IRNs medlemmer i Rogaland. De har hatt flere møter og bidratt positivt. I tillegg til det har flere imamer og moskeledere fra forskjellige steder i landet også bistått i denne interndialogen. Alt dette har resultert i økt samhold og bedre forståelse av situasjonen blant den majoriteten av IRNs medlemmer.

Ultimatum
Det ble fremmet kun et ultimatum under disse møtene fra de som har meldt seg ut, nemlig å avsette generalsekretæren. Styret og de ulike intern dialogkomiteene har jobbet i henhold til IRNs vedtekter, mandat og innenfor rammene av arbeidsmiljøloven.

Demokratisk utvikling

IRN følger demokratiske prosesser der beslutninger tas av majoriteten og ikke basert på personlige interesser eller  fartstiden for medlemmer. Enhver organisasjon må forholde seg til rutiner, regler og beslutninger som tas av flertallet. Det gjelder også for IRN.

Vi synes det er leit at disse medlemmene ikke ønsket å være med videre der IRN skal drives i tråd med demokratiske organisatoriske regler.