Felles bønnetidsprosjekt i Norge

Felles bønnetidsprosjekt i Norge

Bønnetider i Norge har vært diskutert blant muslimer helt siden de første muslimske trossamfunnene ble etablert på 70- og 80-tallet.

Islamske regler fra Koran og Sunna har klare definisjoner for start-tid og slutt-tid for fem daglige bønn og tilhørende andre daglige fenomener. Disse reglene brukes av muslimer som bor i normal sone på jordkloden, det vil si områder mellom ekvator og 45 grader sør/nord. (grønne piler)

 

 

Det er Norges lokasjon i nordlige breddegrader, som gjør at muslimer og imamer i Norge, har prøvd å tilpasse seg unormale områder med måneder som gir normal tid og andre måneder som gir unormal tid. Hva sier egentlig Koran og Sunna om bønnetider i slike områder?

Muslimer i disse nord-områdene, har vært nødt til å finne sine lokale tilpasninger og variasjoner. Derfor har bønnetider vært gjenstand for kontinuerlig utvikling i takt med økende kunnskap om bønnetidsfenomener i Norge.

De muslimske lærde på globalt nivå, har også diskutert problemstillingen for bønn i nord-områder på jordkloden og kommet frem til følgende deling av kloden, allerede tidlig på 80-tallet.

 1. Områder fra ekvator til 45 garder nord/sør defineres som normal sone
 2. Områder mellom 45 og 48 grader er gråsone områder
 3. Områder mellom 48 og 66 grader angis som unormal sone angående fajr og isha.
 4. Områder nord for 66 grader angis som ekstrem unormal på grunn av midtnattsol.

I Norge har arbeidet pågått kontinuerlig, spesielt knyttet til fastetider, og arbeidet med standardisering av bønnetider kan deles i følgende perioder:

 • Tidlig 80 tallet og 90 tallet, bønnetider lages enkeltvis pr moske, basert på astronomiske data og egne tilpasninger og gjerne med importerte metoder. Dette gav stor variasjon fra moske til moske.
 • Slutten av 90 tallet, lages bønnetider basert på innspill fra blant annet Dr. Shaukat og at natten deles på 7 deler. Dette brukes for å standardisere bønnetider på tvers av moskeer. Sikkerhetsmarginer blir fortsatt praktisert forskjellig.
 • På 2000 tallet er det mye diskusjon om hva som er lovlige bønnetider i unormale områder med unormale årstider. Moskeene i nord-områdene prøver å samarbeide om å lage bønnetider, basert på nærmeste «normalt sted» og «normal dato».
 • I løpet av de siste 15 år, blir arbeidet med bønnetider i Norge mangfoldig. Tidstabeller blir nå basert på 45 grader regel, basert på Makkah tid, basert på speiling rundt 45 grader og basert på å fryse tid. I Stor Oslo blir de fleste tabellene fortsatt knyttet til soloppgang og solnedgang.
 • I 2014/2015 besluttet imam komiteen i IRN å lage prinsipper for bønnetider og produsere bønnetider i henhold til dette. Norge deles inn i 3 soner, sikkerhetsmarginer blir standardisert og bønnetider produseres for 130 byer i Norge.
 • I senere tid har det kommet mange nye innspill og innvendinger mot å dele natten på syv deler og forslagene har vært å dele natten på 2 eller 3 deler.

 

Dette arbeidet med mangfoldighet krever at muslimer jobber sammen og har gitt grunnlaget for at arbeidet om en felles enighet om prinsipper for bønnetider i Norge, basert på lokale observasjonsdata og klare definisjoner på starttid og slutt-tid for de forskjellige bønnetider i unormale områder og unormal tid som befinner seg i Norge. Det er nå et sterkt ønske om standardisering av bønnetider blant de muslimske trossamfunnene i Norge.

Som nevnt over så har bønnetider kontinuerlig vært gjenstand for utvikling. Arbeidet med å utvikle bønnetider i Norge er viktig av følgende årsaker:

 • Norge er i en særposisjon på grunn av dens beliggenhet i ekstrem Nord, hvor den treffer begge soner slik definert av muslimske lærde på tidlig 80-tallet. Det vil si at Norge befinner seg mellom 57 – 66 grader nord og fra 66 grader til 72 grader nord.
 • Muslimske trossamfunn og deres imamer har fått en endret forståelse av islamske regler for bønnetider i unormale områder.
 • Muslimske trossamfunn og deres imamer har begynt å forstå hvordan naturfenomener fungerer i unormale områder i forhold til normal sone.
 • Muslimske trossamfunn må jobbe kontinuerlig for å forbedre og overholde inngåtte avtaler og besluttede standarder. Nye personer og nye sammensetninger av styre, krever et kontinuerlig arbeid.

Den største svakheten ved dagens løsninger er at det ikke er begrunnet i lokale observasjonsdata, derfor blir det enkelt for de enkelte trossamfunn, å komme opp med nye forslag til bønnetider, slik at det skaper nye splittelser i allerede etablert enighet.

Anskaffelse av lokale observasjonsdata og arbeidet med dette, har vært nedprioritert, siden dette krever ressurser i form av tid og kapital.

IRN ser også at de enkelte trossamfunn med årene endrer innstilling og gradvis sklir ut av avtaler om felles standarder og avtaler, basert på ulike årsaker. Det er nå derfor nedsatt en komite, som skal jobbe på tvers, innhente informasjon og utvikle gode prinsipper og standarder, slik at det utvikles robuste avtaler om standardisert bønnetider for hele Norge, som har basis i innsikt om lokale observasjoner og innsikt i naturfenomener som er forskjellig fra normale soner.

Islamsk Råd Norge sitt årsmøte av juni 2020, har endelig besluttet å sette i gang et slik prosjekt for å forene norske muslimer rundt felles prinsipper og standard for bønnetider i hele Norge. På bakgrunn av dette har det blitt satt ned en arbeidsgruppe «bønnetidskomite» bestående av fageksperter, imamer og moskerepresentanter. Denne komiteen skal jobbe med å kommunisere med alle muslimske trossamfunn i Norge, jobbe med å etablere begreper, prinsipper og beslutte standarder deretter basert på lokal observasjonsdata, prinsipper og andre forhold. Dette vil resultere i at det etableres en felles base med bønnetider for alle byer og lokasjoner i Norge. Alle digitale tabeller som på hjemmesider, trykket materiell som bønnetidstabell og applikasjoner, må deretter forholde seg til samme masterdata, slik at ulikheter kan unngås.

 

 

 

 

 

 

Følgende personer sitter i komiteen for «felles bønnetider i Norge»:

 • IRN styre: Abdirahman Diriye
 • Imamer: Sikandar Madani, Muhammad Iqbal Fani, Kemal Amara, Ibrahim Saidy, mufti Tahir Aziz, Safwatullah Mojaddadi, Hamid Farooq, Abdilatif Ahmed.
 • Fagpersoner: Abdillah Suyuthi, Rizwan Syed og Imran Mushtaq.

Dette arbeidet krever mye tid og ressurser. Det er planlagt med ukentlige møter på 2 til 4 timer, samt bruk av ca. halv million kroner for å anskaffe lokal observasjonsdata for et helt år. Denne innsatsen vil gi oss felles bønnetidsavtale basert på faglig tyngde, observasjonsdata, entydig definerte begreper og prinsipper og felles master baser med bønnetider som benyttes av alle i Norge, uten lokale variasjoner pr applikasjon. Arbeidet har nå pågått siden august 2020 og arbeidet vil fortsette frem til år 2022.

Dette vil være en kjempegod investering for våre neste generasjoner av norske muslimer. Islamsk Råd Norge leder dette prosjektet sammen med sine medlemsmoskeer og Islamic Cultural Centre (ICC) og Det Islamske forbundet (DIF / Rabita). Det er en stor glede for at det er enighet blant de muslimske trossamfunnene om å stå sammen bak dette prosjektet.

For å kunne gjennomføre prosjektet, så er det estimert budsjett på 500.000 NOK, hvor majoriteten av beløpet brukes for anskaffelse av observasjonsdata. Det vil i nær tid, bli annonsert behov for prosjektmedarbeider, som kan benytte sine helger på en hytte utenfor byen, slik at ukentlige observasjoner ikke påvirkes av forurensning av store lyskastere og by lyset. En del av budsjettet brukes for å kjøpe/leie utstyr, leie bosted og transport, samt betaling av observator.

Løse utfordringer i fellesskap!

Bidra med alle type ressurser: Tid, kompetanse, nettverk, evner og eiendeler

 

 

 

 

 

For å kunne komme raskt i gang med arbeidet, blir det startet innsamling av penger fra muslimske trossamfunn og enkelte muslimske individer som ønsker å bidra. Vi ønsker tips og motivasjon av personer som vil jobbe med slik observasjon i løpet av ca. 50 helger, både lørdag og søndag. Det er fin anledning for studenter som har forståelse for astronomi/naturfag, å kunne tjene penger, mens de kan være fokusert på sine studier. Vi søker observator i område mellom Gjøvik og Moss. Endelig sted for observasjoner er ikke besluttet enda.

Det er nå igangsatt pengeinnsamling for prosjektet, hvor enhver har muligheten til å bidra i dette verdifulle arbeidet. Det er mulighet til å bidra med f.eks. penger, transport, utstyr, råd, støtte og bosted. For alle som bidrar, vil in sha Allah få belønning av Allah med masse Jannah Dinar, og deres innsats vil gi frukter for fremtiden.

Vi håper derfor at alle kan støtte dette prosjektet.

Kontonummer: 1503.21.91654

Vippsnr: 618228 (Prosjekt felles bønnetid i Norge – Islamsk Råd Norge)