Islamsk Råd Norge har igangsatt arbeidet med å etablere en beredskapsplan som har som formål å samordne medlemsmoskeer ved kriser og andre vanskelige situasjoner. Formålet er å begrense skadevirkninger ved å skaffe til veie oppdatert informasjon og samordne aktivitet. Et hovedmål er å bidra til å opprettholde koordinert kommunikasjon mot storsamfunnet gjennom en kriseledelse, med kontaktpersoner mot interne og eksterne berørte aktører og samarbeidspartnere i storsamfunnet.

Bilde01

 

Beredskapsplanen forventes å omfatte organisering og sammensetning av krise-ledelse, krisestab, informasjonsstab og andre administrative støttetjenester, samt etablering av varslingsrutiner. Beredskapsplanen vil være understøttet av en kriseplan som vil inneholde en dreiebok for øving på typiske krisescenarier.

For organisasjoner som ønsker å samarbeid med oss ber vi kontakt oss på post@irn.no .