Bruk denne kategorien for å vise saken i slideshowet på forsiden

Nettverksmøte med Likestillings- og diskrimineringsombud

Islamsk Råd Norge har jevnlige møter med LDO hvor flere andre organisasjoner også er representert. Hensikten med dette nettverket er å dele erfaringer og eventuelle utfordringer som oppleves. Det mottas rapporter fra politiet og andre for å se hvilke områder som er mest sårbare.

I sist møtet den 23.04 gikk vi gjennom rapport fra Oslo Politidistrikt om hatkriminalitet. Her kom det blant annet frem at av 43 saker som er rapportert i Oslo innen religion så var 33 av disse innenfor islam. Dette er selvsagt skremmende tall som IRN tar til etterretning og etterspør behov for å sette i verk tiltak for å bearbeide slike mørketall. IRN ser frem til å jobbe sammen med de offentlige etatene for å intensivere arbeidet med å få på plass en målrettet handlingsplan.

Halalsertifisering av “Ny Kacars Kjøttforretning”

Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at det er inngått halalsertifiseringsavtale mellom IRN og Ny Kacars Kjøttforretning (org.nr. 912 126 943). Kjøttforretningen har adresse Tollbugata 8, 3044 Drammen.

Sertifiseringsavtalen ble signert 18. april 2018. Avtalen forplikter bedriften til kun å omsette kjøttprodukter som er godkjent av IRN.

Id al-Fitr 2018

På imamkomitè møte den 14.04.18 ble det besluttet at Id al-Fitr faller på den 15.06.2018.

Husk å søke fri fra arbeidsgiver/skole i god tid forveien. Du kan benytte skjema som IRN har utformet.

Last ned søknadsskjema her

Ramadan 2018

Felleserklæring om start av Ramadan 1439H (2018-2019).

Imamkomiteen i Islamsk råd Norge avholdt et møte den 14/04-2018 hos World Islamic Mission.

Imamkomiteen i Islamsk Råd Norge har som oppgave å implementere” Hijrikalender-avtalen” i Norge. I følge denne avtalen har Imamkomiteen ansvar for å fastsette og annonsere månedstart og islamske høytidsdager for muslimer i Norge.

Komiteen erklærer herved at 1.ramadan 1439H i Norge starter 17.05.2018

Forhud og forbud

Omskjæring av gutter er en del av den religiøse ritualen både blant muslimer og jøder. Mange millioner gutter / menn i verden – muslimer og jøder- har gjennomgått dette inngrepet uten at det finnes noen tegn til dårlig livskvalitet. Et forbud vil være i strid med religionsfriheten.

I følge en forskning fra 2015 er det flere fordeler enn ulemper med omskjæring av gutter.  Forskningen underbygger sitt argument med at det er forbundet en fare for barnets helse dersom inngrepene gjøres utenom sykehusene. Det er positivt at partilederen, Audun Lysbakken, er villig til å lytte og er i mot et forbud.

Forskning:

http://tidsskriftet.no/2015/11/kommentar-og-debatt/omskjaering-av-gutter

 

irn logo

Utvidet pressemelding: IRN sier opp medlemskap i STL

Siden den første pressemeldingen ble publisert har vi i ettertid lest uttalelsene fra ledelsen i STL som misvisende. Vi anser derfor nødvendig med en utvidet pressemelding med en utdypning i noen av de forholdene som har vært til grunn for vår utmelding.

IRN har vært engasjert og aktiv som del av STL i flere år. Dette bekreftes både av aktivitetene og referater fra tidligere perioder. Ledelsen i STL begynte å vise en motstand mot IRN for lenge siden. Dette erfarte IRN for første gang når STL ledelsen klarte regelrett å presse ut en av de mest aktive muslimske kvinnene fra samarbeidsrådet. Vedkommende var engasjert og klar i sine meninger.

STL ledelsen har blant annet brukt media som kommunikasjonskanal inn mot IRN, mens IRN har hele tiden vært dialogiske og imøtekommende og ikke kommentert noen av deres ubegrunnede påstand i media frem til i dag. IRN ønsket å dempe konfliktnivået og løse utfordringene innad slik at vi kunne samarbeide tross våre forskjellige meninger og forståelse.

STL ledelsen har også lekket interne korrespondanser og sensitiv informasjon mellom STL og IRN. Dette anser vi ikke som i tråd med et godt samarbeidskikk.

Parallelt har de avholdt et eller flere «hemmelige» møter der IRN har vært på dagsorden uten at IRN har vært informert eller vært invitert. Vi stiller kritisk til et slikt samarbeidsklima hvor enkelte medlemmer blir presset, truet og nærmest trakassert. Dette er i strid med STLs vedtekter §1

Det er også svært overraskende å få (trusler) i en sms fra en i sekretariatet der styreleder i et nyvalgt IRN styre i 2017 blir beordret til å endre på ansettelsesforholdet i IRN. Dersom dette ikke ble gjort ville organisasjonen bli møtt med sanksjoner.

Veien videre

IRN er engasjert i flere ulike dialogsaktiviteter i ulike forum, der STL var en av dem. Ser man på IRNs aktiviteter i årsberetningen og nyhetsbrev så kan man se våre aktiviteter i forhold til dialog.  Dialogarbeidet skal fortsette i andre forumer og med våre dialogpartnere.

Bønnerop fra moskeene

I dagens VG kan man lese at FRP ønsker å forby bønnerop fra moskeene i Norge.

Som paraplyorganisasjon mener vi at norske muslimer og moskeer forholder seg til norske lover og regler, og er i likhet med andre opptatt av å vise respekt for sitt nabolag. Ut i fra det vi vet er det ingen moskeer pr i dag som har uttrykt behov for bønnerop eller praktiserer dette. Dagens praksis fungerer helt optimalt. Det er derfor underlig at FRP bruker energi og tid på noe som ikke er et problem. At de ønsker å unngå bønnerop i fremtiden er tegn på at de handler ut i fra en frykt som de har. Det er tydelig tegn på islamofobi.

FRP overreagerer når de tar opp saker i landstyremøtene som ikke er et samfunnsproblem. Det er heller bedre at de fokuserer på saker som faktisk er samfunnsnyttig enn å spille på muslimfrykt. Både moskeer og norske muslimer generelt stiller seg kritisk til at et norsk politisk parti forsøker å danne et feil bilde av moskeene.

IRN Årsmøte 2018

Islamsk Råd Norge avholdte et godt planlagt Årsmøte 2018 den 25.03.18. Her la styret frem resultatet fra foregående år samt planer for 2018 som innebærer i hovedsak interne og eksterne aktiviteter. Det var et aktivt og godt engasjert Råd som viste tillitt og ga forslag til flere målrettede interne aktiviteter.

Planene for 2018 ble enstemmig vedtatt med merknad om å inkludere de foreslåtte aktivitetene. Styret har umiddelbart etter årsmøte igangsatt arbeidet.

Det ble også foretatt mange gode prinsipielle beslutninger i dette møte. Blant annet ble endringene i vedtektene og organisasjonsstrukturen vedtatt. Disse endringene er fremtidsrettet og var nødvendige for å kunne utvikle organisasjonen. Vi ser derfor på disse endringene som en viktig milepæl i IRNs historie.

Vi vil også med stolthet orientere om at eksisterende styret har blitt styrket ytterligere med enda et kvinnelig styremedlem. Dette er kjempe positivt for styresammensettingen å ha om bord to kvinner. Her har også moskeene spilt inn en aktiv rolle med å fremme kvinnelige kandidater.

Møte ble avsluttet med en enighet om å bygge videre på det gode samholdet blant moskemedlemmene og stå samlet med IRN. Vi takker Rådet for et godt møte og ser frem til en ny og spennende tid fremover.

Hatkriminalitet økte i Oslo ifjor

Økt muslimhat er et hverdagproblem for muslimer som opplever dette til daglig. Tross for økt innsats for bekjempelse av hatkriminalitet fra de offentlige etatene så forteller tallene i denne rapporten at hatkriminalitet forekommer ofte.
Hatkriminalitet er veldig alvorlig da denne form for straffbarhandling er ment for å skape frykt for den eller de som blir utsatt. I Norge har vi et åpent og inkluderende samfunn der ingen må kunne oppleve å bli utsatt for en slik straffbarhandling.
Dette arbeidet må intensiveres før det gir et grobunn til at vårt fellesskap i det norske samfunnet blir truet. Vi oppfordrer derfor alle som blir utsatt for noe slikt å ta kontakt med Politiet. Du kan også benytte deg av vår TryggMuslim tjenesten.

 

https://www.vartoslo.no/politianmeldt-hatkriminalitet-oker-i-oslo/

 

 

 

Finner likestilling i Koranen og Bibelen

En eldre forskning som belyser forholdet mellom kvinner og menn i henhold til Koranen og Bibelen. Det intressante som kommer frem i denne forskningen er at tolkningen av en vers både i Koranen og Bibelen må tolkes helhetlig slik at flere askpekter tas i betraktning før man danner en forståelse av verset.

Islam har i over lang tid vært offer for nettopp på grunn av feiltolkning av ulike vers i fra Koranen.

https://forskning.no/religion-kjonn-og-samfunn-likestilling/2011/05/finner-likestilling-i-koranen-og-bibelen