Innlegg i denne kategorien havner under kunngjøringer.

Nye coronatiltak oppsummert

De nye coronatiltakene som tiltrer fra 15.12.2021 er oppsummert i plakaten under.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her følger noen generelle råd:
– Dersom du føler syk eller har symptomer, bli hjemme og ta eventuelt i bruk hurtigtest.
– Husk god hygiene
– Hold god avstand og minske kontakt mellom personer som ikke er nære
– Unngå felles bruk og berøring av inventar/utstyr

Press release on the Kongsberg killings

We are all in mourning after the horrific killings in Kongsberg. Our thoughts and deepest sympathy go to those affected, their families and the local community in Kongsberg.

Unfortunately, the tragedy has created a flood of rumours whereby the attack is wrongly linked to Islam. For several days, a false picture has been created that the violence may be about religiously motivated terror. Despite the fact that one received information quite early on that the perpetrator had been receiving treatment for mental illness for some time, the angles, formulations and headlines among opinion makers have created the impression that there is a causal link between the killer’s alleged conversion to Islam and the Police Security Service’s statement that it “appears to be a terrorist act”. Media alluded to a possible Islamist motive, and asked the mosque in Kongsberg whether it had a radicalised Muslim milieu.

As an umbrella organization for Norwegian Muslims, we want to shed light on some important facts – to put an end to what we perceive as creating unnecessary suspicion and mistrust of Muslims.

First of all, there is no unequivocal information that the killer is a Muslim. A video circulating in the media reveals that the person in question claims to be a “messenger of God” and a Muslim. He appears obviously disturbed, with grandiose delusions. His way of life and ignorance of basic Islamic theology substantiate that he has never been a Muslim.

There are certain criteria for converting to Islam. Among other things, the creed must be uttered in a sane state, and common practice is that this is done in front of witnesses. In addition, one must accept the dogma that the Prophet Muhammad (PBUH) is God’s last messenger, and that there will be no new revelations after the Qur’an. The Kongsberg murderer claimed that he himself received revelations and was a messenger. Thus, he placed himself unequivocally and undoubtedly outside the circle of Islam. Apart from the fact that on a couple of occasions he visited the mosque in Kongsberg to tell that he received revelations, he had no contact with the Muslim community in Kongsberg.

In light of this, it is extremely problematic that the police and media have uncritically determined that the killer is a convert to Islam. The fact that one claims to be a Muslim does not automatically make one a Muslim, in the same way that one does not become a “Messenger of God” just by giving oneself this label.

Furthermore, it is important to point out that if Espen Andersen Bråthen’s conversion to Islam had in fact been real, it would still have been wrong to portray the violence as so-called Islamist terror. An Islamist is a religious activist with political visions. The Kongsberg murderer was not even able to have a meaningful conversation about religion, let alone have a religiously inspired political vision.

The killer is described by people who had contact with him as mentally ill, dangerous, paranoid and in dire need of help. He fell out of society in his youth, and became increasingly ill and more isolated. He uttered racist and repugnant remarks about his neighbour, and several warnings were sent about him.

Now that the killer has been transferred to the health service and it has been made clear that his actions were not planned (as terrorist acts are), it is incumbent upon the police and media to immediately correct the misconception that the grotesque murders were a result of Islamically motivated terror. Moreover, we as a society should now talk about how we can improve our health system so that mentally ill who pose a danger to themselves and others, receive the treatment they need. Xenophobic forces that spin a narrative that terror is due to an alleged Muslim invasion of Europe, are reminded that all terror that has taken life in Norway is committed by angry white men.

Finally, we request that Kongsberg mosque, which has received uncalled for bad press and harrassment in recent days, resulting in lots of stress, is given space and support. Norwegian Muslims should be given the opportunity to mourn the killings on an equal footing with their non-Muslim counterparts, and should not be held accountable for acts of murders by a mentally ill patient for which they are not responsible in any way or form.

Pressemelding om drapene i Kongsberg

Vi er alle sammen i sorg etter de grufulle drapene i Kongsberg. Våre tanker og dypeste medfølelse går til de berørte, deres familier og lokalmiljøet i Kongsberg.

Vi ser at tragedien dessverre har skapt en rykteflom hvor angrepet knyttes til islam. I flere dager er det skapt et feilaktig bilde av at volden kan dreie seg om religiøst motivert terror. Til tross for at man tidlig fikk informasjon om at det er tung psykiatri inne i bildet, har vinkling, formuleringer og overskrifter hos opinionsdannere skapt et inntrykk av at det er en årsakssammenheng mellom drapsmannens angivelige konvertering til islam og det PST sa “fremstår som en terrorhandling”. Resett påsto at det var indikasjoner på islamistisk motiv, og NRK spurte moskeen i Kongsberg om den hadde et radikalt muslimsk miljø.

Som paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn ønsker vi å belyse noen viktige fakta – for å få slutt på det vi oppfatter som unødig mistenkeliggjøring av muslimer.

Først og fremst så finnes det ingen konkrete opplysninger om at drapsmannen er muslim. Av en video som verserer i mediene fremkommer det at vedkommende påberoper seg å være en «Guds budbringer» og muslim. Han fremstår åpenbart forstyrret, med grandiose vrangforestillinger. Hans levemåte og uvitenhet om grunnleggende islamsk teologi, underbygger at han aldri har vært muslim.

Det finnes visse kriterier for å konverte til islam. Blant annet må trosbekjennelsen ytres i tilregnlig tilstand, og vanlig praksis er at dette gjøres foran vitner. I tillegg må man akseptere dogmet om at Profeten Muhammad (fvmh) er den siste av Guds budbringere, og at det ikke kommer noen nye åpenbaringer etter Koranen. Kongsberg-morderen hevdet han selv fikk åpenbaringer og var en budbringer. Dermed plasserte han seg selv utvetydig på utsiden av islam. Bortsett fra at han ved et par anledninger oppsøkte moskeen i Kongsberg for å fortelle at han mottok åpenbaringer, hadde han ingen kontakt med det muslimske miljøet i Kongsberg.

I lys av dette er det ytterst problematisk at politi og media ukritisk har fastslått at drapsmannen er konvertitt til islam. Det at man påberoper seg å være muslim gjør en ikke automatisk til muslim, på tilsvarende vis som at en ikke blir «Guds budbringer» bare av å gi seg selv denne merkelappen.

Videre er det viktig å poengtere at om Bråthens konvertering til islam faktisk hadde vært reell, så hadde det like fullt vært galt fremstille volden som såkalt islamistisk terror . En islamist er en religiøs aktivist med politiske visjoner. Kongsberg-morderen var ikke engang i stand til å føre en meningsbærende samtale om religion.

Drapsmannen beskrives av folk som hadde befatning med han som psykisk syk, farlig, paranoid og hjelpetrengende. Han falt utenfor samfunnet i ungdomstiden, og ble stadig sykere og mer isolert. Han rasistisk hetset en nabo, og det ble sendt inn flere varsler om han.

Nå som drapsmannen er overført til helsevesenet og det er brakt på det rene at hans handlinger ikke var planlagte (slik terroraksjoner er), bør politi og media snarest rette opp i misoppfatningen om at drapene var islamsk motivert terror. Istedet bør vi som samfunn nå snakke om hvordan vi kan forbedre vårt helsesystem slik at psykisk syke som utgjør en fare for seg selv og andre, får den behandlingen de trenger. Fremmedfiendtlige krefter som spinner et narrativ om at terror skyldes en påstått muslimsk invasjon av Europa, bør minnes på at samtlig terror som har tatt liv i Norge er begått av sinte, hvite menn.

Til slutt: Vi ber om at mediene nå gir Kongsberg mosķé – som har fått belastende oppmerksomhet de siste dagene – ro og støtte. Norske muslimer bør få anledning til å sørge over drapene på lik linje med andre, og slippe å bli ansvarliggjort for urett de ikke har noen kobling til.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jenter i Islamsk Råd Norge: «Vi er ikke under negativ sosial kontroll fra våre foreldre»

MUSLIMFIENDTLIGHET: Vi er unge muslimske jenter som vil avvise at vi er under negativ sosial kontroll fra våre foreldre. Derimot møter vi på negativ sosial kontroll fra storsamfunnet, som vil å ta fra oss retten til å kle oss slik vi selv ønsker.

 

 

Anti-muslimsk rasisme og muslimfiendtlighet handler om at en ikke anerkjenner at muslimer har de samme rettighetene som andre borgere. Hatretorikk mot muslimer er ytringer som rammer den muslimske gruppens verdighet i samfunnet.

Det er ikke tvil om at Frp regelmessig gjør seg skyldig i begge deler – som da en lokal Frp-politiker i 2014 skrev på Facebook at han «har ingenting imot om Hedmark ble et muslimfritt fylke». Ja, det har vært tilfelle helt siden Carl I. Hagen før valget i 1987 dro frem et fabrikert brev som advarte om at muslimer hadde en plan om å ta over Norge.

Tybring-Gjeddes valgkampstunt

Frps førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjeddes valgkampstunt i år er derfor ikke overraskende. Denne gangen tilbød Tybring-Gjedde en 15 år gammel jente penger for å ta av seg sitt hodeplagg. Dette er et plagg hun i henhold til menneskerettighetene har rett til å bære.

Som unge muslimske jenter selv i lik alder, merker vi at denne handlingen provoserer oss mye, fordi den er så diskriminerende, respektløs og hatefull. Vi norske muslimer er lei av den type diskriminering. Handlingen til Tybring Gjedde er på grensen til et pressmiddel – han tilbyr en ung jente penger for å ta av seg det som åpenbart er et viktig identitets- og verdimarkør for henne.

Denne handlingen forsvarer han senere i et Facebook-innlegg ved å påstå at skautet er seksualiserende, kvinneundertrykkende og et uttrykk for sosial kontroll. Han hevder skautet står i veien for «den største gaven» barn og ungdom kan få: «den frie omgangen mellom kjønnene». Han henviser i sitt innlegg stadig til 11. september 2001, med formuleringer som «20 år etter 9/11 stiller stortingsrepresentanter til valg med hijab».

Budskapet er ikke til å ta feil av: Muslimer er ikke bare kvinnefiendtlige, de er også potensielle terrorister midt iblant oss.

Hat møtes med skuldertrekk

Tidligere har han blant annet sammenlignet hijab med ku klux klan-hetter og sagt at islam er den største trusselen Norge står overfor. Hva om en hadde sagt noe liknende til en person fra en annen religiøs gruppe? Da hadde mange fordømt handlingen i langt større grad.

Hatefulle utspill mot muslimer og deres religion møter til sammenligning ofte på skuldertrekk. Faktisk vil mange ikke engang anerkjenne at islamofobi er et problem. For eksempel hevder medlem i ytringsfrihetskommisjonen og NRKs kringkastingsråd, Vebjørn Selbekk, at islamofobi ikke eksisterer.

Vi skal la Tybring-Gjeddes islamofobe forestilling om at norske muslimer er et sikkerhetsproblem ligge i denne omgang. Det er nok å minne om at det var rasistiske, og mange ganger kristne, menn som allierte seg med den tyske terrorhæren i 1940, som har utført alle terroraksjonene på norsk jord i nyere tid og som er medlemmer av den nordiske terrororganisasjonen DNM.

Ikke under sosial kontroll

I stedet ønsker vi som unge muslimske jenter å avvise at vi er under såkalt negativ sosial kontroll fra våre foreldre, men at vi derimot møter på en form for negativ sosial kontroll fra storsamfunnet som ønsker å ta fra oss retten til å kle oss slik vi selv ønsker.

For det første: Våre foreldre ønsker oss vel, og vår tro er et selvstendig valg. Våre foreldre gir oss en verdibasert oppdragelse. Det innebærer at de driver med grensesetting og gir oss råd.

Den frie omgang mellom kjønnene, som Tybring-Gjedde snakker så varmt om, har sine problematiske sider – slik metoo har vist. Vi er glade for at våre foreldre har lært oss at seksuelt krenkende atferd – inkludert nærgående blikk og kroppskontakt eller sending av nakenbilder og videoer med pornografisk innhold – er ugreit.

Hvis man er opptatt av muslimske kvinners frihet til å ta selvstendige valg, må man respektere det når de vil kle på seg istedenfor å kle av seg. Det er dobbeltmoralsk å klassifisere enkelte muslimske land som kvinneundertrykkende fordi de ber kvinner om gå med hijab, samtidig som man synes det er helt greit at land som Danmark, Frankrike og Belgia har innført forbud mot hijab og/eller nikab.

Ikke seksualisert plagg

For det andre oppfatter vi ikke hodeskautet som seksualiserende – tvert imot. Det er mye i det moderne samfunnet som objektiverer kvinner, inkludert skjønnhets- og pornoindustrien.

Retusjering, kosmetikk, plastisk kirurgi og sexy bekledning handler om å gjøre kvinner attraktive for det andre kjønn. Med hodeskautet sender man ut et signal om at en vil verdsettes for sitt indre. Man markerer dessuten sin religiøse identitet. Mest av alt er imidlertid hijaben et uttrykk for en dyp gudstro, og Tybring-Gjeddes utspill oppleves derfor som et angrep på noe som er svært personlig for mange av oss.

Ønsker Tybring-Gjedde å ta et oppgjør med seksualisering av kvinner, oppfordrer vi han dessuten til å ta en prat med ulike flyselskap, som pålegger flyvertinner å gå med høye hæler og sminke, eller til å ta kontakt med Det europeiske håndballforbundet som under EM tvang våre kvinner til å spille beachhåndball i truser.

Kan ikke stå uimotsagt

For det tredje: Hvis man virkelig vil gjøre noe for muslimers frihet i det norske samfunnet, vær så snill å gi oss frihet fra diskriminering, hets og rasisme. 1/5 ønsker ikke å ha oss som en del av vennegjengen eller i nabolaget og 28 prosent føler en motvilje mot oss. Det viser HL-senterets rapport fra 2017. Vi opplever masse diskriminering i jobbmarkedet og nesten all hatkriminalitet i Oslo er rettet mot oss, viser tall fra Bufdir og rapporter fra Oslopolitiet.

Nedverdigende utspill, slik som Tybring Gjeddes, er bare med på å forsterke det utenforskapet mange av oss allerede opplever. Så lenge det ikke får noen konsekvenser for Frp at de fremmer anti-muslimsk rasisme, vil de få økt selvtillit til å fremme den.

Derfor er det viktig for oss at dette ikke får stå uimotsagt. At vi bruker stemmen vår og at vi sammen står mot alle former for diskriminering, hat og rasisme.

 

Bilder: Carina Johansen / NTB

https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/09/20/vi-er-ikke-under-negativ-sosial-kontroll-fra-vare-foreldre/

IRN gratulerer Jonas Gahr Støre og påtroppende regjering for seier i valget

Islamsk Råd Norge takker Erna Solberg og avtroppende regjering for samarbeidet de siste 8 årene. Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å gratulere Jonas Gahr Støre og påtroppende regjering for seier i valget. Vi ser frem til kommende samarbeid og dialog.

Vi ønsker å sende en spesiell gratulasjon til Marian Hussein (SV) med å skrive historie ved å bli den første minioritetskvinnen med hijab på stortinget. Du går foran som et godt eksempel på at hijab er ingen hindring for suksess i arbeidslivet og politikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hallgeir Vågenes og NTB

Foto: Tor Stenersen

Nytt muslimsk felt med gravplasser i Nes kommune

I dag var IRN på plass i offisielt åpning av utvidelsen av gravplass ved Ingeborgrud og ett nytt muslimsk felt på 30 gravplasser i Nes Kommune.

Vi takker Nes kommune for prioriterte midler til utvidelse av gravplassen og Nes kirkelige fellesråd for implementering av prosjektet.

SNMS lanserer ny pensumbok

Vi gratulerer Søndre Nordstrand Muslimske Senter med en vellykket lansering av deres nye pensumbok om islam på norsk. Vi ønsker å takke dere for den store innsatsen dere har lagt ned for den kommende generasjonen av unge norske muslimer. Dette er prisverdig arbeid!

Vi ber for at SNMS lykkes med arbeidet sitt fremover og oppfordrer norske muslimer til å støtte bokprosjektet ved å kjøpe boken. Bestilling av boken gjøres ved å sende en e-post til skole@muslimskesenter.no eller ved at den kjøpes direkte i moskeen.

 

Tilbydde 1000 kr for å ta av hijab

IRN fordømmer slik handling av en folkevalgt politiker på det sterkeste.

En 15 år gammel jente fikk tilbud om en tusenlapp fra Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde for å ta av seg hijaben da hun besøkte partiets valgbod, melder TV 2.

Dette er åpenbart en islamofobisk og rasistisk handling som bør slås hardt ned på.

Å tilby en 15 år gammel jente raske penger ved å nedverdige identiteten hennes er helt forkastelig og ikke en politiker verdig!

https://www.tv2.no/a/14211127/

Foto: Per Haugen / TV2

IRN støtter forslaget om et mangfoldig livssynssenter på UiO Campus

I samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Muslimsk Dialognettverk ble det i går gjennomført møte med Universitetet i Oslo om etableringen av et eget livssynssenter på campus.

Møtet omhandlet et ønske om å utvide tilbudet med samtalepartnere fra andre tros- og livssynsminoriteter, eksempelvis en studentimam. IRN støtter forslaget og ønsker et mer mangfoldig livssynssenter velkommen på campus.

Ny utvidet muslimsk gravplass på Klemetsrud

Det har lenge vært et behov for utvidet gravplass i retning mekka for norske muslimer.

I dag ble dette arbeidet ferdigstilt og klargjort til bruk på Klemetsrud. Vi takker gravferdsetaten og byrådet for å tilrettelegge muslimenes behov og for den offisielle åpningen i dag.