Organisasjon

Islamsk Råd Norge (IRN) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. IRN representerer i dag 33 medlemsorganisasjoner som er spredd over hele landet, og disse igjen har nærmere 65.000 muslimer som medlemmer.

Rådet består av representanter fra medlemsmoskeene som velger et styre annethvert år. Styret består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og komiteledere. I tillegg har IRN et ansatt sekretariat.

Formål

  • Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
  • Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser.
  • Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier.

Målsettinger og aktiviteter

IRN skal:

  • Holde seg orientert om samfunnsutviklingen og gi uttrykk for muslimenes oppfatninger overfor myndigheter og offentlighet, og fremme forslag til løsninger.
  • Koordinere medlemsorganisasjonenes interesser og representere dem overfor norske myndigheter, offentlighet, organisasjoner og institusjoner i Norge og i utlandet.
  • Drive fellesprosjekter på oppdrag av medlemsorganisasjonene og arrangere fellesaktiviteter som utredninger, høringer, seminarer, konferanser og lignende. I tillegg representere IRNs medlemsorganisasjoner i nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer og lignende.
  • Søke samarbeid og dialog med andre organisasjoner for å jobbe mot mål som er i samsvar med IRNs formål.
  • Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge.
  • Arbeide for inkludering av muslimer i det norske samfunnet og at muslimer blir verdsatt som en viktig ressurs for Norge.
  • Arbeide for at alle muslimske barn og ungdom i Norge skal få et tilbud om utdannelse i islamsk tro, lære, historie og kultur.

Informasjon om styret:

STYRET IRN 2019/2021