Pressemelding om drapene i Kongsberg

Vi er alle sammen i sorg etter de grufulle drapene i Kongsberg. Våre tanker og dypeste medfølelse går til de berørte, deres familier og lokalmiljøet i Kongsberg.

Vi ser at tragedien dessverre har skapt en rykteflom hvor angrepet knyttes til islam. I flere dager er det skapt et feilaktig bilde av at volden kan dreie seg om religiøst motivert terror. Til tross for at man tidlig fikk informasjon om at det er tung psykiatri inne i bildet, har vinkling, formuleringer og overskrifter hos opinionsdannere skapt et inntrykk av at det er en årsakssammenheng mellom drapsmannens angivelige konvertering til islam og det PST sa “fremstår som en terrorhandling”. Resett påsto at det var indikasjoner på islamistisk motiv, og NRK spurte moskeen i Kongsberg om den hadde et radikalt muslimsk miljø.

Som paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn ønsker vi å belyse noen viktige fakta – for å få slutt på det vi oppfatter som unødig mistenkeliggjøring av muslimer.

Først og fremst så finnes det ingen konkrete opplysninger om at drapsmannen er muslim. Av en video som verserer i mediene fremkommer det at vedkommende påberoper seg å være en «Guds budbringer» og muslim. Han fremstår åpenbart forstyrret, med grandiose vrangforestillinger. Hans levemåte og uvitenhet om grunnleggende islamsk teologi, underbygger at han aldri har vært muslim.

Det finnes visse kriterier for å konverte til islam. Blant annet må trosbekjennelsen ytres i tilregnlig tilstand, og vanlig praksis er at dette gjøres foran vitner. I tillegg må man akseptere dogmet om at Profeten Muhammad (fvmh) er den siste av Guds budbringere, og at det ikke kommer noen nye åpenbaringer etter Koranen. Kongsberg-morderen hevdet han selv fikk åpenbaringer og var en budbringer. Dermed plasserte han seg selv utvetydig på utsiden av islam. Bortsett fra at han ved et par anledninger oppsøkte moskeen i Kongsberg for å fortelle at han mottok åpenbaringer, hadde han ingen kontakt med det muslimske miljøet i Kongsberg.

I lys av dette er det ytterst problematisk at politi og media ukritisk har fastslått at drapsmannen er konvertitt til islam. Det at man påberoper seg å være muslim gjør en ikke automatisk til muslim, på tilsvarende vis som at en ikke blir «Guds budbringer» bare av å gi seg selv denne merkelappen.

Videre er det viktig å poengtere at om Bråthens konvertering til islam faktisk hadde vært reell, så hadde det like fullt vært galt fremstille volden som såkalt islamistisk terror . En islamist er en religiøs aktivist med politiske visjoner. Kongsberg-morderen var ikke engang i stand til å føre en meningsbærende samtale om religion.

Drapsmannen beskrives av folk som hadde befatning med han som psykisk syk, farlig, paranoid og hjelpetrengende. Han falt utenfor samfunnet i ungdomstiden, og ble stadig sykere og mer isolert. Han rasistisk hetset en nabo, og det ble sendt inn flere varsler om han.

Nå som drapsmannen er overført til helsevesenet og det er brakt på det rene at hans handlinger ikke var planlagte (slik terroraksjoner er), bør politi og media snarest rette opp i misoppfatningen om at drapene var islamsk motivert terror. Istedet bør vi som samfunn nå snakke om hvordan vi kan forbedre vårt helsesystem slik at psykisk syke som utgjør en fare for seg selv og andre, får den behandlingen de trenger. Fremmedfiendtlige krefter som spinner et narrativ om at terror skyldes en påstått muslimsk invasjon av Europa, bør minnes på at samtlig terror som har tatt liv i Norge er begått av sinte, hvite menn.

Til slutt: Vi ber om at mediene nå gir Kongsberg mosķé – som har fått belastende oppmerksomhet de siste dagene – ro og støtte. Norske muslimer bør få anledning til å sørge over drapene på lik linje med andre, og slippe å bli ansvarliggjort for urett de ikke har noen kobling til.

Foto: Håkon Mosvold Larsen