PSTs oppdaterte trusselvurdering

PST gav 19.juni ut en oppdatert trusselvurdering. Her fremheves det at antall høyreekstreme nordmenn kan øke i tiden fremover, og at motstand mot islam og ikke-vestlig innvandring mobiliserer disse. PST-sjef Sjøvold sier at en økning i antall høyreekstreme må sees i sammenheng med koronapandemien. Pandemien har ført til lediggang, og at flere har tid til å oppsøke høyreekstreme nettsider. I tillegg skaper sosioøkonomisk usikkerhet grobunn for høyreekstremt tankegods.

Trusselvurderingen sier også at høyreekstreme i økende grad viser vilje til å bruke terror for å nå sine mål og et eventuelt terrorangrep vil sannsynligvis rettes mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere. Målet med en slik terrorhandling vil være å drepe og skade flest mulig. IRN er klar over at flere moskeer og gudshus tilhørende andre trossamfunn allerede har iverksatt sikkerhetstiltak. Utviklingen viser at sikkerhetstiltakene bør styrkes ytterligere og vi forventer at myndighetene tar sitt ansvar for å beskytte norske minoriteter mot slike angrep.

IRN er glad for at PST følger den voksende høyreekstreme trusselen, og tilkjennegir sin bekymring for utviklingen. Rasistisk, inkludert islamofob, vold har vært på fremmarsj i mange deler av verden. I noen land har minoriteter endog fått skylden for smittespredning i forbindelse med COVID-19. Høyreradikale maktaktører fortsetter å benytte etnonasjonalisme som en lynavleder for miljømessige og sosioøkonomiske problemer de selv har vært med på å skape.

Vi mener imidlertid det er en tilsnikelse å tro at eksponering for høyreekstreme nettforum er tilstrekkelig til å utvikle hat mot etniske minoriteter. Ingen er født høyreekstrem, og få blir det over natten. Vi ser en utvikling hvor skepsis og hatefulle ytringer mot norske muslimer har blitt normalisert i vårt samfunn. En fersk rapport (her) fra inkludering og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at 45% av den norske befolkningen er skeptiske til personer med muslimsk tro. En annen rapport (her) fra likestilling og diskrimineringsombudet (LDO) viser også at 88% av hatefulle ytringer rettet mot religion og livssyn i offentlig debatt på nett, fremmes mot muslimer eller islam. Den voksende høyreekstreme trusselen må derfor også sees i sammenheng med skepsisen og hatet rettet mot norske muslimer i samfunnet.

I sin essens er fremmedfiendtlighet mangel på medmenneskelighet. Den starter som et frø, og dersom den får gode vekstbetingelser kan den rive samfunn i filler. IRN mener derfor alle, og spesielt folk i maktposisjoner, må ta et antirasistisk ansvar. Dette gjøres bl.a ved å slå ned på krefter som forsøker å ekskludere ikke-hvite og religiøse minoriteter fra det norske fellesskapet. Vi må kjempe for en norskhet som kan romme mangfold, og føre en politikk som tilkjenner alle menneskeverd. IRN har derfor store forventninger til regjerningens handlingsplan mot muslimhat. Vi håper handlingsplanen effektiviseres da den vil være et viktig middel i kampen mot muslimhat i samfunnet.

Hvis litt nettsurfing virkelig kan gjøre folk høyreekstreme, har vi ikke lykkes i å vaksinere samfunnet vårt godt nok mot rasisme og ondskap. Motstandsdyktighet kan oppnås ved å så og gi næring til verdiene raushet, empati, solidaritet og respekt for universelle menneskerettigheter.